Protecția copiilor este o prioritate pentru Primăria municipiului Chișinău

‼️Cine dacă nu noi vom investi în viitorul copiilor?
De data aceasta Primăria Chișinău și UNICEF Moldova investesc 50 de milioane în dezvoltarea serviciilor sociale de protecție a copiilor, inclusiv în campania de sensibilizare – „Schimbă viața unui copil. Devino asistent parental profesionist”.
Aportul Primăriei este de 28 de milioane de lei, iar cel al UNICEF Moldova de 22 de milioane de lei.

Este un proiect ambițios, care vine în sprijinul copiilor, iar acțiunile noastre sunt îndreptate spre consolidarea sistemului de protecție în jurul necesităților copilului și evitarea situațiilor de risc.

Costurile vor acoperi extinderea mai multor servicii pentru protecția copilului.

Asistenții parentali profesioniști vor beneficia de un supliment la salariu în mărime de 50%, iar copiii vor beneficia de o indemnizație unică, o indemnizație lunară și un supliment financiar lunar.
Totodată, la plasament copilului îi vor fi asigurate bunuri de strictă necesitate.

✅Mă bucur că împreună vom dezvolta sau consolida următoarele servicii de protecție a copiilor, precum:
1. Dezvoltarea serviciului asistență parentală profesionistă
2. Dezvoltarea Serviciului Casă de copii de tip familial
3. Dezvoltarea locuinței sociale asistate
4. Dezvoltarea serviciului social Grădiniță – creșă pentru copii de la 4 luni la 3 ani
5. Dezvoltarea serviciului Centrul maternal
6. Dezvoltarea serviciului social Centrul de zi pentru copii și familii în situații de risc
7. Dezvoltarea complexului de servicii sociale pentru copiii în situații de stradă.

Actualmente, 110 copii rămași fără ocrotire părintească așteaptă să fie încadrați în familiile din municipiul Chișinău, inclusiv copii și adolescenți refugiați din Ucraina.

Asistenții parentali profesioniști pot fi persoane căsătorite sau necăsătorite care au experiență în educarea și îngrijirea copiilor. Aceștia ar putea îngriji unul sau mai mulți copii. Echipa serviciului Asistență Parentală Profesionistă vor oferi suport, instruire și consiliere gratuită.

În prezent, în cadrul Serviciului Asistență Parentală Profesionistă sunt deja angajați 29 de asistenți parentali profesioniști care educă 27 de copii. Cu suportul UNICEF, acest serviciu va fi extins, fiind recrutați încă 20 de asistenți parentali profesioniști.

❗️Protecția copiilor este o prioritate pentru Primăria municipiului Chișinău.

O provocare nouă a fost determinată de criza refugiaților, care a impus responsabilitate, empatie, precum și direcționarea eforturilor spre protecția socială a persoanelor refugiate, în special a copiilor neînsoțiți și a copiilor în situație de risc.
Reiterez recunoștința pentru parteneriatul durabil și continuu cu UNICEF Moldova.

***

‼️Кто, если не мы, будет инвестировать в будущее детей?

На этот раз примэрия Кишинева и UNICEF Молдова инвестируют 50 миллионов в развитие социальных услуг по защите детей, включая информационную кампанию «Измени жизнь ребенка. Стань профессиональным помощником родителей».

Вклад примэрии составляет 28 миллионов леев, а UNICEF Молдова – 22 миллиона леев.

Это амбициозный проект, направленный на поддержку детей, и наши действия нацелены на укрепление системы защиты потребностей ребенка и предотвращение рискованных ситуаций.

Расходы покроют расширение ряда служб защиты детей.

Профессиональные помощники родителей получат надбавку к зарплате в размере 50%, а у детей будет единовременное пособие, ежемесячное пособие и ежемесячная финансовая надбавка. При размещении ребенок будет обеспечен необходимыми вещами.

✅ Я рад, что вместе мы будем развивать или укреплять следующие службы защиты детей:
1. Служба профессиональной помощи родителям
2. Служба «Семейный детский дом»
3. Служба «Социальное жильё с поддержкой»
4. Служба «Детский сад-ясли для детей от 4 месяцев до 3 лет»
5. Услуга «Материнский центр»
6. Служба «Дневной центр для детей и семей из группы риска»
7. Комплекс социальных услуг для беспризорных детей.

На данный момент в Кишиневе ждут размещения в семьях 110 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе дети и подростки, являющиеся беженцами из Украины.

Профессиональными помощниками по воспитанию могут быть женатые или одинокие люди, имеющие опыт воспитания и ухода за детьми. Они могут заботиться об одном или нескольких детях. Служба профессиональной помощи родителям предоставит бесплатную поддержку, обучение и советы.

В настоящее время в Службе профессиональной помощи родителям уже работают 29 профессиональных помощников родителей, которые воспитывают 27 детей. При поддержке UNICEF Молдова эта служба будет расширена, и будет набрано еще 20 профессиональных помощников родителей.

❗️Защита детей является приоритетом для примэрии Кишинева.

Новым вызовом стал кризис беженцев, который потребовал ответственности, сочувствия и направления усилий на социальную защиту беженцев, особенно детей без сопровождения и детей из групп риска.

Еще раз выражаю свою благодарность за устойчивое и постоянное партнерство с UNICEF Молдова.